Skip to content

BLUSTURGIO privatumo politika

ĮVADAS

Šio dokumento tikslas yra skaidriai ir suprantamai paaiškinti, kaip ir kokiais principais vadovaujantis yra tvarkomi klientų asmens duomenys. Šiame dokumente aprašome asmens duomenų tvarkymo principus ir tai, kaip yra tvarkomi asmens duomenys. Atidžiai perskaitykite, kad suprastumėte, kaip BLUSTURGIO komanda gali tvarkyti jūsų asmens duomenis.

1. TERMINAI IR TRUMPINIMAI

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Galiojantys teisės aktai – visi galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant, nacionalinius BDAR įgyvendinimo aktus.

Klientas ar duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi BLUSTURGIO paslaugomis,  arba pareiškia norą jomis naudotis ir kurio asmens duomenis BLSUSTURGIO kmanda tvarko, įskaitant naudojimąsi BLUSTURGIO elektronine parduotuve per BLUSTURGIO svetainę.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šių asmens duomenų tvarkymo principų tikslais asmens duomenų valdytojas yra BLUSTURGIS.

Interneto svetainė –  BLUSTURGIO svetainė http://www.blusturgis.lt ir visi susiję padomeniai ar kitos BLUSTURGIO interneto svetainės ir naudojami socialiniai tinklai.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2. BENDROJI DALIS

2.1. Asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi BLUSTURGIO paslaugomis ar pareiškia norą jomis naudotis. Be kita ko, asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi BLUSTURGIO elektronine parduotuve.

2.2. BLUSTURGIO komanda  garantuoja, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. Pagrindinis teisės aktas, kurio BLUSTURGIS laikosi tvarkydamas klientų asmens duomenis, yra BDAR.

2.3. Jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje KONTAKTAI.

3. TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

3.1. BLUSTURGIS tvarko klientų asmens duomenis tik tuo atveju, jei turi teisinį pagrindą tvarkyti juos pagal galiojančius įstatymus.

3.2. BLUSTURGIS gali tvarkyti klientų asmens duomenis šiais atvejais:

  1. sudaryti sutartį, įvykdyti sutartį, garantuoti sutarties vykdymą ar teikti paslaugas klientams – pavyzdžiui, norint užsiregistruoti kaip vartotojui ar naudotis BLUSTURGIO elektronine parduotuve (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
  2. vykdyti teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, vykdant BLUSTURGIO apskaitos įsipareigojimus (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
  3. teisėtų BLUSTURGIO ar trečiojo asmens interesų atveju, išskyrus tuos atvejus, kai tokius interesus viršija duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems reikalinga asmens duomenų apsauga (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  4. Remiantis klientų sutikimu, pavyzdžiui, norint gauti naujienlaiškį (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jei klientas davė sutikimą gauti naujienlaiškį, jis turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą spustelėdamas nuorodą „Atsisakyti“, pridėtą prie naujienlaiškio.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. BLUSTURGIS  tvarko tik tokius asmens duomenis, kuriuos savo noru pateikia pats klientas. BLUSTURGIS  nerenka informacijos apie klientus iš trečiųjų asmenų.

4.2. Tiksli asmens duomenų, kuriuos renka ir tvarko BLUSTURGIS, sudėtis priklauso nuo konkrečių paslaugų, kurias BLUSTURGIS  klientui teikia esant konkrečioms aplinkybėms. Išsamios asmens duomenų rinkimo sąlygos gali būti nustatytos tarp kliento sudarytoje sutartyje.

4.3. Jei per BLUSTURGIO elektroninę parduotuvę atliekama operacija (perkamas bilietas) (neatsižvelgiant į tai, ar klientas yra registruotas, ar neregistruotas elektroninės parduotuvės vartotojas), BLUSTURGIS surinks šiuos duomenis apie klientą:

informacija apie bilietą, įsigytą iš BLUSTURGIO elektroninės parduotuvės (įskaitant informaciją apie nuolaidą perkant bilietą su nuolaida);

banko sąskaitos, naudojamos operacijai atlikti, informacija (banko sąskaitos numeris ir sąskaitos savininko vardas bei pavardė).

5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1. BLUSTURGIS neatskleis klientų asmens duomenų trečiosioms šalims be atitinkamo teisinio pagrindo.

5.2. Tam tikrais atvejais BLUSTURGIS gali atskleisti klientų asmens duomenis teisę turintiems asmenims (pavyzdžiui, renginio, į kurį klientas įsigijo bilietą, organizatoriui), jei tai būtina svarbiai organizacinei informacijai pateikti, bilietams perpirkti, jei renginys yra atšauktas arba dėl bet kurios kitos svarbios priežasties.

5.3. BLUSTURGIS turi teisę naudoti įgaliotus duomenų tvarkytojus tvarkant asmens duomenis. Tam tikrais atvejais BLUSTURGIS  įgalioja tam tikrus asmenis tvarkyti klientų asmens duomenis, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjus (serverių paslaugų teikėjus, IT programinės įrangos kūrėjus).

6. ASMENS DUOMENŲ LAIKYMAS

6.1. BLUSTURGIS nesaugos asmens duomenų ilgiau nei reikia asmens duomenims tvarkyti arba leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

6.2. BLUSTURGIO apskaitos dokumentus, kurie tam tikrais atvejais gali apimti asmens duomenis, BLUSTURGIS paprastai saugo 7 metus nuo finansinių metų pabaigos, kai finansinė operacija, susijusi su dokumentu, buvo įrašyta į apskaitos knygą pagal pirminį dokumentą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

7. NAUDOJIMASIS SLAPUKAIS
7.1. BLUSTURGIO svetainėje nėra naudojami slapukai.

8. Trečiųjų šalių interneto svetainės
8.1. BLUSTURGIS neturi ryšių su trečiųjų šalių svetainėmis.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGA
9.1. BLUSTURGIS privalo garantuoti asmens duomenų tvarkymo saugumą, kad apsaugotų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto tvarkymo, atskleidimo ar sunaikinimo.

9.2. Atsižvelgdamas į naujausius tyrimų ir technologijų pokyčius, jų pritaikymo kaštus, asmens duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat į skirtingą fizinių asmenų teisių ir laisvių riziką, BLUSTURGIS tvarkydamas asmens duomenis siekia visuomet įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų jų saugumą.

10. DUOMENŲ NAUDOJIMAS
Asmeninė informacija apie pirkėją (vardas ir pavardė; mobilaus telefono numeris; pašto adresas; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su BLUSTURGIO elektronio puslpio sistema. Ji reikalinga tam, kad galėtume kokybiškai, greitai ir saugiai suteikti paslaugas, naudoti informaciją rinkodaros tikslais (jei klientas yra davęs išankstinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis rinkodaros tikslais). Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Bet kokie finansiniai kliento duomenys (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numeris) yra fiksuojami laikinai. BLUSTURGIS.LT sistemoje jie nėra kaupiami ar saugomi.

11. KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR KLAUSIMAI

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą arba norite pateikti prašymų ar prašymų dėl bet kokių asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis. Daugiau informacijos KONTAKTAI.